#24: silk kimono fragment
#26: silk yarndyed dobby